Om os

Projektbeskrivelse for galeasen Agape

Introduktion

Agape er en tomastet galease hjemhørende i Mariagerfjord. Skibet er født som fiskekutter i 1942 og blev i 1980’erne ombygget til sejlskib. Agape har en lang historie bag sig og har bl.a. været benyttet som sejlende efterskole, og har dernæst været tilknyttet ungeinstitutionen Bølgebryderen, og de seneste 5 år har Blå Kors drevet økonomien.

I 2023 er Agape nystartet som uafhængigt projektskib, der ikke er tilknyttet nogen bestemt organisation. Skibet er fortsat et foreningsskib, og derfor skal man være medlem for at sejle med.

Der er dannet en ny bestyrelse bestående af: Frank Eriksen (formand), Joakim Rex Blankschøn (næstformand), Torben Petersen, Henrik Svangren, Malene Hjul Pedersen og Peter Senholt. Daglig leder er Arne Hjul Pedersen. Bogholder er Majbrit Studsgaard Nielsen.

Formål

Visionen med Agape er først og fremmest at gøre en positiv forskel i menneskers liv ud fra et næstekærligt værdigrundlag.

Vi vil give plads til alle, skabe gode oplevelser og mulighed for at indgå i et anerkendende fællesskab med plads til den enkelte. Vi vægter nærvær, omsorg, respekt, relation og nysgerrighed i det medmenneskelige møde højt. Vi ønsker desuden at være en platform for socialt frivilligt arbejde. Ydermere ønsker vi at fremme den maritime interesse for at bevare en del af den danske træskibskulturarv, som Agape tilhører.

I praksis betyder det til søs, at skibets medlemmer bestræber sig på:

· At give medlemmer gode oplevelser til søs

· At inddrage, oplære og vejlede i praktisk sejlads og godt sømandskab

· At lægge vægt på samarbejde for derigennem at demonstrere vigtigheden af positiv afhængighed af hinanden

· At skabe et trygt miljø, hvor den enkelte oplever sit eget værd i fællesskabet

· At tale positivt til og om alle på skibet

I praksis betyder det til lands:

· At man kan deltage i ’Galeaseaften’ tirsdag kl. 17-20 i lige uger på Dania Værft/Mariager havn. Indholdet er en blanding af vedligehold, sejlads og socialisering. Der laves et årshjul med navnene på den, der er ansvarlig for de enkelte aftener. Den ansvarlige lægger invitation ud på ’Sejlskibet Agapes venner’.

· At man kan deltage i årlige til-og afriggerdage på Dania Værft samt beddingsdage i foråret.

· Deltagelse i vedligehold af skibet skaber positiv ’ejerfornemmelse’, stolthed og tilhørsforhold for både den enkelte og fællesskabet.

Projektstart

Projektet er startet op i foråret 2023 med den nye bestyrelse og daglig leder. Sæson 2023 samt 2024 er afgørende for projektets fremtidige bæredygtighed, idet det her skal lanceres og afprøves, om der er frivilligt grundlag for at føre skibet videre.

Mål og succeskriterier

Det overordnede succeskriterie er, at skibets formål kan gennemføres med en tilpas gruppe medlemmer, så alt ansvar ikke ligger hos daglig leder og chefskipper, men kan uddelegeres til flere, samt at økonomien kører rundt.

Mål:

· At rekruttere og oplære flere medlemmer til både besætning og vedligehold

· At udbrede kendskabet til skibet og dets formål

· At lave en ny og brugervenlig hjemmeside

· At brande skibet mere på sociale medier med gode historier

· At samarbejde mere med skoler/institutioner/kommune som forening omkring fjorden

· At skibet Agape har en sund økonomi

· At søge diverse fonde om støtte til arbejdet

· At afsøge mulighed for fartstilladelse for sejlads uden medlemskab i skole/institutions regi.

· At udarbejde en ny ”SMS” sikkerheds/brugermanual for skibet.

Målgruppe

Vi ønsker en bred målgruppe med plads til alle. Skibet er en god ramme til at samle mennesker i alle livssituationer. Det er en god platform til at lære det maritime håndværk, og der kræves ingen forudgående forudsætninger.

Aktiviteter

Til søs på togt:

· Mønstring hvor sikkerhed, information og sejlads formidles

· Sejlads med sejlhold, der med en holdleder har ansvar for at sætte og trimme deres sejl

· Ansvar for trosser ved til- og fralægning

· Ansvar for fendere ved til- og fralægning

· Styre efter kompas/GPS

· Ved længere sejladser etableres vagthold

· Brandøvelser

· Træne vigtigste knob

· Gynge fra råen

· Klatring med sele i skibets net

· Sejlads med skibets gummibåd

· Madlavning, afrydning, opvask og rengøring

Desuden:

· Deltagelse i foreningssejladser

· Deltagelse i kapsejladsen ’Limfjorden Rundt’

· Mulig deltagelse i ’Fyn Rundt’

På land:

· Løbende vedligehold af skibet – særligt slibning, lakering og maling

· Om efteråret afrigning, hvor skibets sejl, bomme, gafler, rå, søgelænder og diverse sikkerhedsudstyr pakkes væk for vinteren. Derefter overdækkes skibet med vinterpressenning.

· Om foråret rigges skibet til igen med ovenstående

· Galease-tirsdag i lige uger forårssæson og efterårssæson

Interessenter

· Vedligehold og togter med skibets medlemmer

· Assens Skole afd. Kridthuset, der møder på værftet mandag til torsdag i skoletiden. Der arbejdes fortrinsvis med vedligehold, men der er mulighed for sejladser. De elever, der har interesse for skibet, kan blive medlem af foreningen.

· Blå Kors Danmark, der arrangerer sommerlejrene ’Sommer til søs' for sårbare børn og unge, der har brug for gode oplevelser og kan have gavn af at være med i en forening.

· Mariager Efterskole (Opfølgning ift. tættere samarbejde.)

Mulige samarbejdspartnere:

· Mariager Højskole

· Efterskolen Alterna

· Mariagerfjord Kommune

· Røde Kors – familiegrupper/Det Nationale Partnerskab mod ensomhed

· Diverse fonde

Formidling

Til formålet med formidling produceres en video om Agape, der viser lidt om skibets historie, formål og muligheder.

Vi arrangerer en tirsdag aften/lørdag formiddag på havnen i Mariager/Hobro som et ’reklamefremstød’. Det kan bestå af korte sejladser med aktiviteter undervejs, samt diverse aktiviteter på kajen. Arrangementet tænkes placeret i aug/sep 2023.

Der tages kontakt til lokale aviser og evt. TV2 Nord.

Evt. annoncering efter efterlønnere/pensionister, der har lyst til maritimt arbejde og fællesskab.

Risici

Projektets succes er afhængigt af, at det lykkes at opbygge en tilpas stor gruppe medlemmer, der kan deles om besætningsbemanding og vedligehold af skibet. Først når denne gruppe er rekrutteret og oplært, er det muligt at kende skibets fulde muligheder for at samarbejde med flere målgrupper end pt.

Overordnede milepæle

Rekruttere flere aktive. medlemmer